Malaysia Government logo

Sabah Government Logo

Laman Web Rasmi
Bahagian Kabinet & Dasar
Jabatan Ketua Menteri Sabah

BKD logo

MESYUARAT KETIGA PENGGAL KELIMA

DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH YANG KEEMPAT BELAS

PADA

17, 20, 21, 22 dan 23 November 2017